Obsah

Nová webová stránka Učení v České Kanadě

MAS Česká Kanada o.p.s. realizuje proces místního akčního plánu rozvoje vzdělávání od roku 2016. Projekty MAP Jindřichův Hradec a MAP Dačice nyní můžete sledovat také na nové webové stránce www.ucenivceskekanade.cz

Učení v České Kanadě

www.ucenivceskekanade.cz

 
Strategický rámec do roku 2025 a Akční plány na roky 2024 a 2025 k připomínkování
V rámci projektu MAP Dačice III byly vytvořeny aktualizované dokumenty. 

Předkládaný akční plán pro rok 2025 plynule navazuje na tentýž dokument vytvořený pro období předcházejícího roku 2024. V době zpracování obou akčních plánů byly identifikované potřeby škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání na území ORP Dačice identické a dokumenty na ně reagují. Řada aktivit se prolíná i jednotlivými akčními plány z předchozího období a promítá se také do aktualizovaného dokumentu, protože byla shledána jako stále potřebná a aktuální. Na identifikaci aktivit se podíleli členové pracovních skupin, realizačního týmu a řídícího výboru, k návrhu se v průběhu jeho zpracování také vyjadřovali ředitelé jednotlivých základních a mateřských škol na Dačicku, zástupci neformálního a zájmového vzdělávání i zástupci rodičů dětí a žáků.

Oproti akčním plánům rozvoje vzdělání na území správní obvodu obce s rozšířenou působností Dačice z předchozích období, vytvořených v rámci projektů MAP Dačice a MAP Dačice II, dostaly nové dokumenty pro roky 2024 a 2025 nové dynamičtější grafické zpracování a také nové členění aktivit, díky němuž získaly větší přehlednost. Dokument byl rozčleněn podle identifikovaných potřebných témat - povinných a volitelných dle Postupů MAP III a doplněných témat vedoucích k rozvoji vzdělávání na Dačicku. K nim byly přiřazeny související aktivity napříč celým vzdělávacím spektrem – od mateřských a základních škol po zájmové a neformální vzdělávání.

Strategický rámec ORP Dačice do roku 2025

MAP Akční plán ORP Dačice 2024

MAP Akční plán ORP Dačice 2025

publicita
MAP Dačice III

1.5. 2022 - 30. 11. 2023

Projekt si klade za cíl pokračovat v udržení, rozvoji a aktualizaci procesu místního akčního plánování na území ORP Dačice. Předmětem projektu jsou aktivity na podporu společného plánování, aktualizace MAP a plánování vybraných aktivit v místním akčním plánu vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání dětí a žáků do 15 let prostřednictvím spolupráce zřizovatelů, škol, organizací zájmového/neformálního vzdělávání a dalších aktérů.

Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Prioritní osa 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Projekt MAP je realizován pro 17 škol z ORP Dačice.

Žadatel: MAS Česká Kanada

Délka trvání projektu: 19 měsíců

Celkové způsobilé výdaje: 2 149 243,91 Kč

MAP1

MAP2

MAP3

MAP4