Obsah

Název projektu:

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Česká Kanada

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002827

Realizace strategie MAS Česká Kanada

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008898

Popis projektů: předmětem projektů je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) na území MAS Česká Kanada o.p.s. pro programové období 2014 - 2020.

Realizací projektů Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Česká Kanada a Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Česká Kanada 2 dojde k zabezpečení provozu MAS Česká Kanada. Z projektů jsou hrazeny výdaje na zajištění provozních činností MAS spojených s realizací SCLLD MAS Česká Kanada a na animaci škol a školských zařízení v územní působnosti spolku. Příjemcem projektu je MAS Česká Kanada o.p.s. Realizace projektu bude mít dopad v celé územní působnosti spolku.

Hlavní cíl projektů: Cílem projektů je příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada o.p.s. pro programovací období 2014 – 2020. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada o.p.s. může být plnohodnotně realizována pouze za předpokladu, že budou zajištěny provozní a animační činnosti MAS Česká Kanada.  Realizací projektů bude mít místní akční skupina možnost zabezpečit komplex činností souvisejících se zajištěním administrativního chodu kanceláře MAS a simplementací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Česká Kanada o.p.s. MAS bude dále vyvíjet aktivity vedoucí k rozvoji spolupráce aktérů v území.

 

animace 1 

Realizace strategie