Obsah

Kompas vzdělávání pro 21. století

Realizační tým KAP ve spolupráci s Jihočeským krajem a PF JČU připravuje konferenci Kompas vzdělávání pro 21. století určenou pro vedoucí pracovníky SŠ a ZŠ, která se uskuteční 22. a 23. 9. 2021 v univerzitním kampusu JČU v Č. Budějovicích.

Přihlásit se může pouze jeden zástupce za školu.

Odkazy na přihlášení a web konference naleznete v přiložené pozvánce.

Termín pro přihlášení je do 10. 9. 2021.

Kompas pro vzdělávání

ČŠI: Hodnocení úspěšných strategií ZŠ vzdělávajících znevýhodněné žáky

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na problematiku vzdělávání znevýhodněných žáků a na strategie vybraných základních škol, které jsou při vzdělávání znevýhodněných žáků z různých hledisek úspěšné. Zkušenosti těchto škol a postupy, které tyto školy při vzdělávání znevýhodněných žáků uplatňují, tak mohou být přenositelnou inspirací pro školy další.

Zprávu si můžete přečíst zde:

Studenti pedagogických fakult pomohou s doučováním. Zapojte je i na vaší škole

StudentiMnoho dětí a žáků dětí zůstalo během období distanční výuky bez větší podpory. Nemají doma dostatečné vybavení či připojení k internetu, jejich rodiče je z různých důvodů nejsou schopni podpořit, překážkou mohou být i problémy v rodině nebo špatná finanční situace. Ne všude mohou zajistit dodatečnou pomoc samotné školy, sociální pracovníci či dobrovolníci. Přesto je nutné děti v nadcházejícím školním roce podpořit plošněji a co nejvíce vyrovnávat vzniklé rozdíly v dosažené úrovni znalostí a dovedností. Pomoci může právě doučování. Pedagogické fakulty společně s vyššími odbornými školami, ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Národním pedagogickým institutem ČR a organizací Člověk v tísni iniciovali zapojení studentů pedagogických oborů, kteří jsou vysoce motivovaní a mají odborné vedení svých kateder. Studenti začnou doučovat děti, které byly zasaženy školním výpadkem během koronavirové krize a potřebují s učením více pomoci.

Více informací na: https://www.npicr.cz/aktuality/studenti-pedagogickych-fakult-pomohou-s-doucovanim-zapojte-je-i-na-vasi-skole

Online katalog EMA

V rámci projektu NPI ČR Podpora práce učitelů vzniká systém EMA jako online katalog informací o otevřených digitálních vzdělávacích zdrojích (DVZ), přístupných na různých portálech a webech a umožňující v nich snadno vyhledávat z jednoho místa. 

Ema - info pro partnery

Ema - leták

Ema

6. číslo Speciálu NPI ČR pro podporu výuky na dálku.

V úvodníku naleznete výsledky šetření ČŠI k podmínkám a aktivitám škol při zajišťování výuky žáků na dálku, na základě kterých chce MŠMT ve spolupráci s NPI ČR poskytovat  školám individualizovanou adresnou podporu. V příloze máte také připojen přehled doporučení, jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření.

6_NPI Speciál pro podporu výuky na dálku.pdf (1.02 MB)

NPI Jak mohou školy komunikovat s rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření.pdf (615.54 kB)

 

Projekt je realizován od září 2018. V období od dubna do září 2018 probíhaly přípravné práce, bylo aktualizováno složení Řídícího výboru, pracovních skupin a probíhala komunikace s řediteli škol ohledně implementační části projektu.  Do projektu se zapojilo celkem 31 základních a mateřskych škol v ORP Jindřichův Hradec.

Projekt bude realizován 42 měsíců, tj. do února 2022. 

V projektu pracuje 5 pracovních skupin – pro financování, pro rozvoj čtenářské gramotnosti, pro rozvoj matematické gramotnosti, pro rovné příležitosti a pro rozvoj zájmového vzdělávání. Pracovní skupiny jsou tvořeny odborníky z řad pedagogických pracovníků, pracovníků působících v oblasti neformálního vzdělávání, zaměstnanců veřejné správy a rodičů dětí a žáků. Schůzky pracovních skupin jsou realizovány dle potřeby, většinou jednou za 3 měsíce.

Realizační tým MAP Jindřichův Hradec II se schází podle potřeby, většinou jedenkrát za měsíc. Je tvořen pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, zástupci obcí a zástupci neformálního vzdělávání. Realizační tým zorganizoval různé workshopy a semináře pro pedagogy a rodiče. Právě probíhá sběr dat pro analytickou část MAP II. Součástí realizačního týmu jsou zástupci zapojených škol, kteří odpovídají za zpracování vlastního pokroku ve škole. Se zástupci škol se konzultují také implementační aktivity, které se v projektu realizují.

Nejdůležitějším orgánem MAP II je Řídící výbor. Jednání Řídícího výboru proběhlo dvakrát, jednou v říjnu 2018 a podruhé v únoru 2019. Na těchto schůzkách byl zvolen předseda Řídícího výboru a byly schváleny dokumenty potřebné k realizaci projektu.

Všechny údaje o projektu jsou zveřejňovány na facebookovém profilu „MAP Jindřichův Hradec II“, na webových stránkách MAS Česká Kanada a na webových stránkách www.mapjh.cz

 

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání